Home » Katalogy » Rejstřík

Rejstřík

A
Adsorpce

Adsorpce je proces, jehož principem je hromadění plynné látky ze směsi plynů nebo rozpuštěné látky v kapalině (adsorbátu) na povrchu pevné látky (adsorbentu) účinkem mezipovrchových přitažlivých sil.

Průběh adsorpce je charakterizován adsorpční rovnováhou, která určuje maximální množství látky, které je za daných podmínek možné adsorbovat a rychlostí adsorpce (kinetikou), která určuje rychlost tohoto děje.

Adsorpční sušička vzduchu

Adsorpční sušička vzduchu pomáhá odstraňovat vlhkost z tlakového vzduchu. Stlačený vzduch prochází mikrofiltrem, který odstraňuje pevné a kapalné částice. Předfiltrovaný stlačený vzduch, jenž je nasycený vlhkostí, přichází do spodního ovládacího bloku přes ventil, odkud je nasměrován do jedné ze dvou sušících nádob. Nádoby obsahují vodovzdornou sušící náplň, která spočívá na somočistící sítové přepážce z drátu s klínovitým průřezem.

Ve fázi adsorpce se vlhkost ze vzduchu váže na sušící náplň. Suchý a čistý vzduch pak přichází do horního ovládacího bloku s ventily. Náplň v druhé nádobě se ve stejné době regeneruje. Regenerace probíhá tak, že malá část čistého vzduchu se nechá expandovat při průchodu škrtící tryskou na atmosférický tlak a pak se zavádí do regenerované náplně tak, že jí prochází shora dolů. Expandovaný čistý vzduch při průchodu sušícím ložem v nádobě do sebe opět pojme adsorbovanou vlhkost a vynese ji po průchodu výstupním ventilem a tlumičem hluku do okolního prostředí.

Systém řízení cyklu provádí přepnutí z jedné sušící nádoby na druhou. Po uplynutí zadaného času se zavře výstupní ventil. Tím začne stoupat tlak v druhé nádobě, až se nakonec vyrovná s tlakem v první nádobě. Hlavní ventil první nádoby se zavře, čímž se umožní aby se otevřel ventil a vzduch pak začne proudit do regenerované druhé nádoby. Ve stejném okamžiku se otevře výstupní ventil první nádoby, čímž dojde k odtlakování a k zahájení regeneračního procesu v této nádobě.

Náhlé převedení tlaku z jedné nádoby na druhou a související tření mezi částicemi náplně může vyvolat tvorbu prachu. Prachové částice z náplně se zachytí na výstupním mikrofiltru.

Dosažitelný rosný bod: −70 °C.

APB

All Ports Blocked je zkratka pro funkční stav ventilu. Označení se používá u ventilů 5/3 (pěticestných / třípolohových) a značí, že všechny porty (vstupní 1, výstupní 2 a 4 i výfukové 3 a 5) jsou v základní poloze ventilu uzavřeny (neprůchozí).

C
COE

Centre Open Exhaust je zkratka pro funkční stav ventilu. Označení se používá u ventilů 5/3 (pěticestných / třípolohových) a značí, že v základní poloze ventilu je vstupní tlakový port 1  uzavřen a oba výstupní porty 2 a 4 jsou spojeny s příslušnými výfukovými porty 3 a 5. Cesty 2 - 3 a 4 - 5 jsou tedy průchozí. 

COP

Centre Open Pressure je zkratka pro funkční stav ventilu. Označení se používá u ventilů 5/3 (pěticestných / třípolohových) a značí, že v základní poloze ventilu je vstupní tlakový port 1  současně propojen s výstupními porty 2 a 4. Výfukové porty 3 a 5 jsou uzavřeny.

F
Forced Lifting

Unikátní způsob ovládání solenoidových ventilů použitý u ventilů Buschjost. Združuje v sobě výhody nepřímého ovládání ventilu (malý příkon na ovládací magnetické cívce) s výhodou přímého ovládání ventilu (k otevření ventilu není třeba minimální pracovní tlak). Skutečností se kterou je třeba počítat je, že při nulovém nebo minimálním tlaku se ventil neotevře v plné své světlosti.

N
NC

Normal Close je zkratka pro funkční stav ventilu. Označení se používá u ventilů 2/2 (dvoucestných / dvoupolohových) a u ventilů 3/2 (třícestných / dvoupolohových) a značí, že cesta mezi vstupním tlakovým portem 1 a výstupním tlakovým portem 2  je v základní poloze ventilu uzavřena (neprůchozí). Cesta mezi porty 2 (výstup) a 3 (výfuk) je průchozí.

NO

Normal Open je zkratka pro funkční stav ventilu. Označení se používá u ventilů 2/2 (dvoucestných / dvoupolohových) a u ventilů 3/2 (třícestných / dvoupolohových) a značí, že cesta mezi vstupním tlakovým portem 1 a výstupním tlakovým portem 2 je v základní poloze ventilu otevřena (průchozí). Výfukový port 3 je uzavřen.

P
Push-in

Push-in (zasunuto dovnitř) je princip upevnění hadic ve spojovacích šroubeních. Polyamidová (PA) nebo polyuretanová (PU) trubka je zasunuta do kleštinky umístěné uvnitř šroubení. Kleštinka brání vytažení hadice a k jejímu uvolnění je třeba přesunout uvolňovací kroužek, který tvoří vstupní hrdlo šroubení. Těsnost šroubení zajišťuje vnitřní O-kroužek, který dolehá na vnější průměr zasunuté hadice. Push-in představuje spolehlivý způsob napojení hadic s jednoduchou montáží i demontáží.

R
Rotační spojka

Prvek pro přenos tlakového média nebo vakua ze statické části zařízení na část rotující nebo konající kyvný pohyb. Umísťuje se do osy otáčení. Dle konstrukce umožňuje realizovat jednu nebo více vzájemně oddělených propojovacích cest.