Home » NORSERVIS s.r.o. » Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.Všeobecná ustanovení

 1. Všechny podmínky uvedené v korespondenci nebo ústně dojednané před uzavřením kupní smlouvy jsou neplatné, s výjimkou těch, které jsou obsaženy v těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínkách, nebo s výjimkou těch, které jsou dodatečně potvrzeny v konkrétní kupní smlouvě. Změny nebo dodatky kupní smlouvy jsou platné pouze v případě, že jsou provedeny písemnou formou.
 2. Místo expedice zboží se rozumí místem plnění kupní smlouvy. Veškerá rizika spojená se zbožím přechází na kupujícího v momentě nakládky zboží na dopravní prostředek ve skladu nebo v areálu závodu prodávajícího.
 3. V případě, že kupující nedodrží některou z povinností vyplývajících z kupní smlouvy, NORSERVIS s.r.o.je oprávněna buď trvat na splnění podmínek kupní smlouvy nebo kupní smlouvu zrušit a zboží prodat jinému kupujícímu. V obou těchto případech NORSERVIS s.r.o.je oprávněn nárokovat škody a ztráty způsobené tímto nesplněním u kupujícího.
 4. Pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak, dodací podmínka uvedená v kupní smlouvě je interpretována dle mezinárodních pravidel pro interpretaci Mezinárodních  dodacích podmínek INCOTERMS 2000, vč. jejích dodatků, vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.
 5. Kupující je povinen  zaplatit za zboží cenu  dohodnutou v kupní smlouvě, a v daném termínu splatnosti.
 6. Prodávající je povinen dodat zboží v dojednaném rozsahu a termínu  uvedenou v konkrétní kupní smlouvě.
 7. V případě změny kupní smlouvy z důvodů ležících na straně kupujícího, je prodávající oprávněn účtovat prokazatelné náklady, vzniklé v souvislosti s požadovanou změnou.

II. Ceny

 1. Pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak, cena zboží se rozumí ze závodu dodavatele, bez balení a dopravních nákladů. Celní a jiné poplatky mimo území země prodávajícího nejsou v ceně zahrnuty.
 2. Dojde-li ke změnám v cenách nebo výrobních nákladech na světových trzích a nebo v dopravních nákladech a pojistných sazbách v období mezi uzavřením kupní smlouvy a jejím plněním, prodejní cena bude náležitě změněna.
 3. V případě dodávek tuzemským zákazníkům, bude k ceně výrobku účtována daň z přidané hodnoty v sazbě platné ke dni fakturace, dle zákona ČNR č. 588/92 Sb.
 4. Dnem zdanitelného plnění se rozumí den expedice zboží ze skladu prodávajícího nebo vyskladnění zboží v areálu závodu prodávajícího.

III. Dodací lhůta

 1. Pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak, dodací lhůta je odsouhlasena rámcově a její nedodržení nesmí být považováno za podstatné porušení podmínek kupní smlouvy. Nedodržení dodací lhůty neopravňuje kupujícího k nárokování škody.
 2. Dílčí dodávky jsou povoleny, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
 3. V případě vyšší moci, tj. neočekávaných přírodních událostí, neumožňujících dočasně nebo trvale plnění závazků kupní smlouvy, k nímž došlo po uzavření kupní smlouvy a nemohly být ze strany NORSERVIS s.r.o.předvídány, NORSERVIS s.r.o.je  povinen prodloužit adekvátně dodací lhůtu nebo zrušit kupní smlouvu. V tomto případě nemá kupující právo k nárokování škody.
 4. Změny jak v termínu expedice zboží, tak v objednaném množství ze strany kupujícího budou prodávajícím akceptovány pouze v případě, že tyto prodávající obdrží ve lhůtě max. 2 týdny před potvrzeným datem expedice dané zásilky. Budou-li tyto změny zaslány prodávajícímu v kratším termínu před potvrzeným datem expedice zboží, má prodávající právo tyto změny odmítnout.

IV. Záruční a reklamační podmínky

 • Jakost výrobků, provedení, rozměrové odchylky jsou definovány v technické dokumentaci.
 • Příjemka a dodávky výrobků dle ČSN ISO 6621  ČSN 027001.
 • K dodávkám bude přiložen dodací list .

a) Reklamace jakosti
 1. Záruční doba je 24 měsíců. Začíná plynout dnem předání zboží kupujícímu. Dnem předání zboží se rozumí datum, kdy prodávající předal zboží smluvenému dopravci.
 2. Kupující se zavazuje, že reklamaci zboží uplatní do 5 dnů od převzetí dodávky, a to písemnou formou.
 3. Reklamační hlášení musí obsahovat násl. údaje:
 • typ závady
 • množství, jehož se závada týká
 • č. faktury
 • č. dodacího listu
 • event.nároky z vad, tj. návrh na způsobu vypořádání

       

b) Technické podmínky a technická ustanovení
 1. Technické podmínky (dále jen TP) schválené mezi prodávajícím a kupujícím, platí pro výrobu sériově dodávaných dílců a stanoví jejich závazné technické a kvalitativní požadavky. TP obsahují :
  - identifikaci prodávajícího a kupujícího
  - specifikaci výrobku, pro který příslušné TP platí
  - popis a použití výrobku
  - technické požadavky výrobku
  - provedení
  - životnost výrobku
  - technickou specifikaci
  - značení výrobku
 2. Nedílnou součástí TP je technická dokumentace výrobku.
 3. Prodávající informuje kupujícího o plánovaných změnách v procesu výroby, příp. kontroly, při výrobě sériového výrobku. Vzniknou-li odchylky, zahájí obě strany jednání, aby bylo dosaženo přizpůsobení se konkurenci.
 4. Prodávající přiznává kupujícímu možnost přesvědčit se, že opatření k zajištění kvality se uplatňují v potřebném rozsahu a plní se rovněž s tím spojená povinnost vést dokumentaci. Za tímto účelem umožní dodavatel objednateli po dohodě kdykoliv prohlídku výrobních a kontrolních zařízení, nahlédnutí do výrobních a kontrolních podkladů, včetně dokumentace. Ve vztahu k zachování utajení platí v plném rozsahu odst. VII.

    c) Reklamace množství
 

 1. V tomto případě se jedná o množstevní reklamaci, záměnu zboží nebo optické defekty zboží.
 2. Kupující je povinen převzít zboží a provést fyzickou kontrolu zásilky. Evidentní optické chyby, chybějící zboží nebo záměna zboží musí být nahlášeny prodávajícímu bez zbytečného prodlení, nejpozději do 5 dnů od převzetí dodávky kupujícím.
 3. Reklamace musí být vždy nahlášena písemně, ústní nebo telefonické hlášení reklamace nebude bráno na zřetel.
 4. V reklamačním hlášení musí být obsaženo:
  - množství, jehož se závada týká
  - č. faktury
  - č. dodacího listu
 5. Po uplynutí lhůty 5 dnů od data převzetí dodávky kupujícím nebude na další reklamace brán zřetel a takto pozdě nahlášená reklamace bude prodávajícím odmítnuta.
 6. Za dobu, kdy je zboží přejímáno kupujícím, nebo během niž prodávající, dává zboží k dispozici kupujícímu, nebo v době kdy kupující dává zboží k další dispozici prodávajícímu, přecházejí veškerá rizika poškození zboží na kupujícího.

V. Balící podmínky a skladovací podmínky

 1. výrobky jsou dodávány v obalech:
  - nevratných - dřevěných bednách
  - kartónových krabicích
  - jiných
  – vzájemně dohodnutých
 2. Obaly ad a) zůstávají po provedené úhradě majetkem kupujícího pro balení platí ČSN 02 7001. (odstavec V). Specifický, kupujícím vyžadovaný způsob balení, musí být dohodnut mezi prodávajícím a kupujícím a postup balení je stanoven zvláštním interním předpisem prodávajícího, platným  pouze pro balení výrobků tímto předpisem specifikovaných.
 3. Veškeré obaly použité k ochraně výrobků a jeho jednotlivých částí proti jeho poškození během transportu, manipulace a instalace na místo určení/dále jen obaly/ jsou považovány za nedílnou součást výrobku. Okamžikem převzetí výrobku jsou převedena vlastnická práva k obalům na kupujícího . S převedením vlastnických práv k obalům jsou na kupujícího  převedeny rovněž povinnosti vztahující se k obalům za účelem jejich uvedení do oběhu nebo na trh ve smyslu ustanovení zákona č. 477/2004 sb.
 4. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu všechny informace nezbytné k uvedení obalů do oběhu nebo na trh, zejména informace o nezávadnosti obalů.
 5. Kupující se zavazuje v případě zneškodňování obalů postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 sb. o odpadech.

VI. Platební podmínky

 1. Placení je považováno za řádně provedené pouze po příchodu platby na účet  NORSERVIS s.r.o.bez jakýchkoli srážek. Kupující je povinen si obstarat veškeré nezbytné dokumenty, dle platných předpisů, pro sebe nebo pro NORSERVIS s.r.o., k obdržení odpovídajícího povolení k uskutečnění transferu peněžních prostředků.
 2. V případě sjednání dílčích plateb v kupní smlouvě, celková částka se rozumí jako nezaplacená až do její plné úhrady dílčími platbami.
 3. Kupující nemá právo od platby za zboží dodané v rámci kupní smlouvy, odečíst jakoukoli částku jako kompenzaci nebo náhradu za reklamaci, kterou má proti NORSERVIS s.r.o..
 4. Je-li kupující ve zpoždění s placením, NORSERVIS s.r.o.je oprávněn účtovat úrok z prodlení, bez speciální poznámky nebo bez zvláštního upozornění dle ods. 1, bod 3 těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek. Kupující je povinen zaplatit úrok z prodlení, zvýšený o 1% místně příslušných úrokových sazeb, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak, za obd.počínající datem splatnosti faktury od data zaplacení částky faktury.
 5. NORSERVIS s.r.o.vyhrazuje právo vlastnictví ke zboží  až do doby plného zaplacení hodnoty zboží dle kupní smlouvy. Kupující se zaručuje podpořit splnění veškerých formalit platných v jeho zemi, nezbytných pro splnění tohoto ustanovení, zejména ochrana neuhrazeného zboží proti právům třetích osob v jeho zemi.
 6. Jakékoli ujednání ohledně platby uvedené v kupní smlouvě neanuluje ustanovení článku 1, bod 2 těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

VII. Zachování utajení

 1. Smluvní partneři se zavazují, že budou k veškerým nikoli veřejným ekonomickým a technickým detailům, o kterých se dozvědí prostřednictvím svých obchodních vztahů, přistupovat jako k obchodnímu  tajemství.
 2. Výkresy, modely, šablony vzory  a podobné předměty nesmí být přenechávány nebo jinak zpřístupňovány neoprávněným třetím osobám. Rozmnožování takovýchto předmětů je přípustné pouze v rámci provozních požadavků a ustanovení o autorských právech.
 3. Subdodavatelé musí být zavázáni odpovídajícím způsobem.

VIII. Řešení sporů

 1. Jakékoli spory, které mohou vzniknout při řešení sporů vyplývajících z kupní smlouvy, budou řešeny smírnou cestou.
 2. V případě marného pokusu o smír budou spory, které by mohly vzniknout z kupních smluv, nebo v souvislosti s nimi, s vyloučením pravomoci obecných soudů, rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze, podle jeho řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jím v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.
 3. Pro řešení sporů je rozhodující právo platné na území České republiky.


    V Dlouhoňovicích 68 dne 2.1.2006

    Karel Stejskal
    Jednatel společnosti NORSERVIS s.r.o.